Latvijas Komersantu šķīrējtiesa ir nevalstiska organizācija, kas darbojas pastāvīgi un ir tiesīga izšķirt civiltiesiskus strīdus juridisku un fizisku personu starpā, neatkarīgi no to atrašanās vietas Latvijā vai ārpus tās.

Šķīrējtiesa dibināta 2007. gada 17. oktobrī, kopš šķīrējtiesa uzsākusi darbību, savu strīdu risināšanu šķīrējtiesai uztic ar vien plašāks personu loks, kas apliecina to, ka šķīrējtiesas personāls un šķīrējtiesneši ir pietiekami pieredzējuši un zinoši, lai objektīvi varētu izšķirt visus strīdus, kuru risināšana pakļauta šķīrējtiesai.

Strīdu izšķiršana Latvijas Komersantu šķīrējtiesā notiek saskaņā ar tās Reglamentu un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, ja vien puses nav vienojušās par citu strīda izšķiršanas kārtību.

Latvijas Komersantu šķīrējtiesā var tikt izšķirts jebkurš civiltiesisks strīds, ja vien strīds nav pakļauts ekskluzīvai valsts tiesu jurisdikcijai, un ja puses ir rakstveidā vienojušās par strīda nodošanu izšķiršanai Latvijas Komersantu šķīrējtiesā. Skatīt sadaļu Klauzula.

Uzņēmēju un privātpersonu strīdu nodošana izšķiršanai Latvijas Komersantu šķīrējtiesā ir vairākas priekšrocības:

  • lietas nozīmē izskatīšanai ne vēlāk kā pēc 30 dienām no lietas iesniegšanas dienas Latvijas Komersantu šķīrējtiesā
  • lietas var tikt skatītas rakstveida procesā, kas nozīmē, ka lietas dalībniekiem nav obligāti jātērē laiks tiesas sēžu apmeklēšanai vai pārstāvju algošanai
  • process ir vienkāršāks un ātrāks nekā valsts tiesā, turklāt šķīrējtiesas spriedums nav pārsūdzams un par to nevar iesniegt protestu
  • šķīrējtiesas process ir konfidenciāls