Latvijas Komersantu šķīrējtiesā var tikt izšķirts jebkurš civiltiesisks strīds, ja vien strīds nav pakļauts ekskluzīvai valsts tiesu jurisdikcijai, un ja puses ir rakstveidā vienojušās par strīda nodošanu izšķiršanai Latvijas Komersantu šķīrējtiesā. Šķīrējtiesu likums paredz, ka šķīrējtiesas līgumu ir jāslēdz rakstveidā. Pušu vienošanās par strīda nodošanu šķīrējtiesai (šķīrējtiesas līgums) var būt izteikta kā atsevišķs līgums vai kā speciāls noteikums pušu līgumā (šķīrējtiesas klauzula).

Neviens normatīvais akts tiešā veidā nenosaka šķīrējtiesas līguma vai klauzulas saturu, taču, lai izvairītos no iespējamām domstarpībām attiecībā uz vienošanās par strīdu nodošanu šķīrējtiesā esamību vai neesamību, piedāvājam šķīrējtiesas klauzulas paraugus.

Gadījumā, ja puses vēlas, lai strīds tiktu izskatīts rakstveida procesā, piedāvājam šādu formulējumu šķīrējtiesas klauzulai

Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to, vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts Latvijas Komersantu šķīrējtiesā, reģ. Nr. 40003963576, rakstveida procesā, viena šķīrējtiesneša sastāvā saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pieņemot, ka, ja atbildētājs nesniedz atsauksmi uz prasību, tad atbildētājs pilnībā atzīst iesniegto prasību.

Savukārt, gadījumā, ja puses vēlas, lai strīda izskatīšana notiktu mutvārdu procesā, šķīrējtiesas klauzula noformējama šādi

Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to, vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts Latvijas Komersantu šķīrējtiesā, reģ. Nr. 40003963576, viena šķīrējtiesneša sastāvā saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pieņemot, ka, ja atbildētājs nesniedz atsauksmi uz prasību, tad atbildētājs pilnībā atzīst iesniegto prasību.